Stichting Gewoon

De initiatiefnemers

In 2016 zijn we met een drietal ouders bij elkaar gaan zitten en hebben onze krachten, dromen en wensen gebundeld om een kleinschalig wooninitiatief voor onze kinderen van de grond te tillen. Deze wens(en) hebben wij samengebracht onder de naam geWoon. We hebben elkaar gevonden in dezelfde visie op wonen en zorg en zijn ervan overtuigd dat een kleinschalig huis midden in de samenleving een belangrijke voorwaarde is om ook echt een nieuw thuis te maken, waarin wij als ouders samen met professionals continuïteit en goede kwaliteit van zorg kunnen bieden. We realiseerden ons dat dit mogelijk een lange weg zou kunnen zijn, maar na de oprichting van de stichting kwamen we in 2017 in contact met een financierder die voor ons een (energie-neutraal) huis wilde bouwen midden in Sevenum. Vervolgens hebben we ZorgWiel bereid gevonden om samen met ons de zorg voor onze kinderen te dragen. Vanaf dat moment konden we onze energie omzetten in concrete acties.

De visie

Alle betrokkenen kunnen zich vinden in de volgende principiële uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de zorgvisie:

 • zorg op maat bieden; uitgaan van de individuele behoefte/vragen van de bewoner
 • je thuis voelen
 • persoonlijk welbevinden
 • zoeken naar optimale ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden
 • relaties kunnen aangaan, deze zijn belangrijk voor een fijn leven
 • meedoen in de samenleving (maatschappelijke participatie en integratie)
 • altijd in dialoog met de ouders en de bewoner
 • actieve betrokkenheid van het natuurlijke netwerk
 • het bieden van een veilige, warme omgeving
 • jezelf mogen zijn
 • respectvolle bejegening

 De organisatie

Stichting geWoon heeft uit haar midden een drietal ouders bereid gevonden om het bestuur van de stichting te vormen; tezamen met de andere ouders zijn ze verantwoordelijk voor het wooninitiatief.
De stichting gaat het huis huren van de financierder. De gebouwde woning is qua omvang en inrichting afgestemd op de behoeftes van de 7 bewoners.
Alle bewoners hebben een zorgbudget middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) of middels Zorg In Natura (ZIN); met dit budget worden alle kosten gefinancierd voor de zorg en begeleiding van de bewoner.
Naast de zorgkosten zijn er nog de huur en overige woonlasten die voor rekening van de bewoners zijn.
Voor de inrichting van de collectieve ruimtes zoals huiskamer, keuken, kantoor, wasruimte, tuin, schuur en gereedschap zijn onvoldoende financiële middelen, evenals voor de mogelijke aanschaf van een bus. De aanvulling van dit budget willen we middels sponsoring verwerven.

de zorg

De zorg dragen we samen met Zorgwiel die ervaring heeft met kleinschalige wooninitiatieven. Samen met de ouders is er een professioneel team geselecteerd voor de uitvoering van de dagelijkse zorg. Dit team bestaat uit een meewerkend teamleider, persoonlijk begeleiders, assistent begeleiders en vrijwilligers.
Om de zorgkosten van dit kleinschalig opgezet project mogelijk te maken is overigens structurele inzet van mantelzorg (door de ouders) noodzakelijk.
De visie en uitgangspunten van geWoon en ZorgWiel sluiten naadloos op elkaar aan, belangrijke kernwaarden daarin zijn:

 • Een kleinschalig woonhuis met een warme huiselijke sfeer
 • Persoonlijke contacten tussen bewoners, ouders/familie en medewerkers
 • Blijvende betrokkenheid en medezeggenschap van ouders/familie
 • Open overleg tussen bestuur van geWoon en de staf van ZorgWiel over de kwaliteit van zorgverlening en een doelmatige inzet van de beschikbare middelen.

Meer over ZorgWiel kunt u lezen en zien op de website www.zorgwiel.nl